22.05.2017

Съобщение за инвестиционно предложение от 22.05.2017 г.

СЪОБЩЕНИЕ

Община Поморие съобщава на всички заинтересовани физически и юридически лица за постъпило Решение №БС-79-ПР/15.05.2017г.  на Директора на РИОСВ- Бургас за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение: „Изграждане на по една жилищна сграда в ПИ № 002130 и ПИ № 002131, м. „Габарака”, землище на с.Александрово, община Поморие, както и изграждане на водовземно съоръжение – сондаж в ПИ №002131”, с възложител: Тодор Николов Апостолов.

Решението е достъпно на интернет страницата на Регионалната инспекция по околна среда и водите гр. Бургас на адрес www.riosvbs.eu в Превантивна дейност/Решения за преценяване на необходимостта от ОВОС/Решение № БС-79-ПР/2017г.

 

Отдел УТООС
Община Поморие