19.05.2017

Открита процедура по провеждане на публично оповестен търг с явно наддаване

О Б Я В А

 

На основание чл.14 ал.1 и ал.2 от ЗОС, във връзка с чл.65  от Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и в изпълнение на Решение № 514/20.04.2017г. на Общински съвет Поморие и  Заповед № РД-16-532/16.05.2017г. на Кмета на Община Поморие е

 

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ПО ПРОВЕЖДАНЕ НА ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

 І.  За отдаване под наем на терен – публична общинска собственост, за разполагане на преместваем обект по реда на чл.56 от ЗУТ,  за срок от 5 /пет/години, както следва: 

1.Терен с площ 72 кв.м. за стациониране на преместваем обект за   развлекателна дейност в ПИ 57491.503.459 по КККР на гр.Поморие  при начална тръжна годишна наемна 3000,00лв.  без вкл.ДДС или 3600,00лв. с вкл.ДДС и стъпка за наддаване 10 процента от началната тръжна годишна  наемна цена без ДДС.

  1. Терен с площ 72 кв.м. за стациониране на преместваем обект за търговска дейност в ПИ 57491.503.459 по КККР на гр.Поморие при начална тръжна месечна  наемна  цена 432,00лв.  без вкл.ДДС или 518,40лв. с вкл.ДДС и стъпка за наддаване 10 процента от началната тръжна месечна   наемна цена без ДДС.

ІІ.Определя следните специфични условия:

1.На терена по т.І./1 може да се осъществява развлекателна дейност.

2.В публично оповестения явен търг  могат да участват юридически и физически лица –търговци, регистрирани по ТЗ, като спечелилия търга може да сключи договор за наем само за един обект .

  1. Участниците в търга следва да нямат задължения към НАП.
  2. Участниците в търга следва да нямат задължения към Община Поморие, ОП “СУОИ”-Поморие, като декларират липсата на такива. Служебно се проверява липсата на задължения, като в случай на наличие на задължения, участникът не се допуска до участие в търга.
  3. Дата и срок за подаване на документите за участие в търга, както следва:

– първа дата – до 16.00 часа,  два работни дни  преди датата на  търга;

– втора дата – до 16.00 часа на последния работен ден преди датата на търга

  1. 6. Годишната наемна цена се дължи на три равни вноски, както следва:

6.1. Първа вноска – в срок до 15 юни на текущата година.

6.2. Втора вноска – в срок до 15 юли на текущата година.

6.3 Трета вноска – в срок до 15 август на текущата година.

7 .На терена по т.ІІ/2. може да се осъществява търговска дейност дейност.

8.В публично оповестения явен търг  могат да участват юридически и физически лица –търговци, регистрирани по ТЗ, като спечелилия търга може да сключи договор за наем само за един обект.

  1. Участниците в търга следва да нямат задължения към НАП.

10.Участниците в търга следва да нямат задължения към Община Поморие, ОП “СУОИ”-Поморие, като декларират липсата на такива. Служебно се проверява липсата на задължения, като в случай на наличие на задължения, участникът не се допуска до участие в търга.

11.Дата и срок за подаване на документите за участие в търга, както следва:

– първа дата – до 16.00 часа,  два работни дни  преди датата на  търга;

– втора дата – до 16.00 часа на последния работен ден преди датата на търга

ІІІ.Депозит за участие в търга в размер на  10% от началната годишна наемна цена.

ІV.  Спечелилите търга за терена по тІ/1 заплащат годишна такса за поддържане чистотата на района в размер на 75.00 лв. без вкл.ДДС или 90,00лв. с вкл.ДДС

V.Спечелилите търга за терена по тІ/2 заплащат такса за поддържане чистотата на района в размер на 10% от достигната наемна цена на месец.

            .   Дата, час и място на провеждане на търга :

  1. На 06.06.2017г. от 14.00 часа , в залата на Община Поморие, гр.Поморие, ул.”Солна “ №5 , за първа дата на провеждане на търга.
  2. На 13.06.2017г. от 14.00 часа , в залата на Община Поморие, гр.Поморие, ул.”Солна “ №5 , за втора дата на провеждане на търга.

 

 

 

СПРАВКИ        – 0596/2-42-98; 2-22-31; 2-27-99