19.05.2017

Открита процедура по провеждане на публично оповестен търг с явно наддаване

О Б Я В А

 

На основание чл.14 ал.1 и ал.2 от ЗОС, във връзка с чл.65  от Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и в изпълнение на Решение № 511/20.04.2017г. на Общински съвет Поморие и  Заповед № РД-16-530/16.05.2017г. на Кмета на Община Поморие е

 

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ПО ПРОВЕЖДАНЕ НА ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

 І. За отдаване под наем на терен – частна общинска собственост, за разполагане на преместваем обект по реда на чл.56 от ЗУТ,  за срок от 5 /пет/години, както следва: 

1.Терен с площ 33 кв.м. за стациониране на преместваем обект в Търговска зона „Морска”гр.Поморие- позиция № 21  при начална тръжна месечна наемна цена 330,00лв. на месец без вкл.ДДС или 396,00лв. с вкл.ДДС и стъпка за наддаване 10 процента от началната тръжна месечна наемна цена без ДДС.

ІІ.Определя следните специфични условия:

1.На терена по т.І. може да се осъществява търговска дейност.

2.В публично оповестения явен търг  могат да участват юридически и физически лица –търговци, регистрирани по ТЗ, като спечелилия търга може да сключи договор за наем само за един обект .

  1. Участниците в търга следва да нямат задължения към НАП.

4.. Участниците в търга следва да нямат задължения към Община Поморие, ОП “СУОИ”-Поморие, като декларират липсата на такива. Служебно се проверява липсата на задължения, като в случай на наличие на задължения, участникът не се допуска до участие в търга.

  1. Дата и срок за подаване на документите за участие в търга, както следва:

– първа дата – до 16.00 часа,  два работни дни  преди датата на  търга;

– втора дата – до 16.00 часа на последния работен ден преди датата на търга

ІІІ.Депозит за участие в търга в размер на  10% от началната годишна наемна цена.

ІV.Спечелилите търга заплащат такса за поддържане чистотата на района в размер на 10% от достигната наемна цена на месец.

  1. V.  Дата, час и място на провеждане на търга :
  2. На 06.06.2017г. от 15.00 часа , в залата на Община Поморие, гр.Поморие, ул.”Солна “ №5 , за първа дата на провеждане на търга.
  3. На 13.06.2017г. от 15.00 часа , в залата на Община Поморие, гр.Поморие, ул.”Солна “ №5 , за втора дата на провеждане на търга.

 

 

 

 

СПРАВКИ        – 0596/2-42-98; 2-22-31; 2-27-99