19.05.2017

Открита процедура по провеждане на публично оповестен търг с явно наддаване

О Б Я В А

 

На основание чл.14 ал.1 и ал.2 от ЗОС, във връзка с чл.65  от Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и в изпълнение на Решение № 510/20.04.2017г. на Общински съвет Поморие и  Заповед № РД-16-531/16.05.2017г. на Кмета на Община Поморие е

 

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ПО ПРОВЕЖДАНЕ НА ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

 І.  За  отдаването    под наем  на общински терени за поставяне на преместваеми обекти за търговия и други дейности на открито в гр.Поморие по реда на чл.56 от ЗУТ, за срок от 5/пет/ години както следва:

1.Търговска зона „Княз Борис І”, поземлен имот с идентификатор 57491.503.12-гр.Поморие  по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-36/29.04.2009г. на изпълнителния директор на АГКК – позиция  № 101Б- 3кв.м.

2.Търговска зона „Княз БорисІ” – поземлен имот с идентификатор 57491.509.37-гр.Поморие  по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-36/29.04.2009г. на изпълнителния директор на АГКК-  позиция № 500-5кв.м.

ІІ.Специфични условия:

1.В публично оповестения явен търг могат да участват физически или юридически лица-търговци регистрирани по ТЗ, като спечелилия търга може да сключи договор за наем само за една позиция.

2.Участниците в търга следва да нямат задължения към НАП.

  1. Участниците в търга следва да нямат задължения към Община Поморие, ОП “СУОИ”-Поморие, като декларират липсата на такива. Служебно се проверява липсата на задължения, като в случай на наличие на задължения, участникът не се допуска до участие в търга.
  2. Първоначална тръжна месечна наемна цена по п.І,т.1 в размер на 30,00лв/кв.м. без вкл.ДДС или 36,00лв. с вкл.ДДС или 90,00лв без вкл.ДДС или 108,00лв. с вкл.ДДС.

5.Определя първоначална тръжна месечна  наемна цена по п.І,т.2 в размер на 50,00лв./кв.м. без вкл.ДДС или 60,00лв. с вкл.ДДС или 250,00лв.  без вкл.ДДС или 300,00лв. с вкл.ДДС.

  1. Дата и срок за подаване на документите за участие в търга, както следва:

– първа дата – до 16.00 часа,  два работни дни  преди датата на  търга;

– втора дата – до 16.00 часа на последния работен ден преди датата на търга;

7.Депозит за участие в търга  10% от началната тръжна годишна наемна цена, определена в т.4, който се внася в срока по т.5.

8.Стъпка за наддаване 10 процента от началната месечна наемна  цена с без вкл. ДДС.

9.Спечелилите търга заплащат такса за поддържане чистотата на района в размер на 10% от достигната наемна цена на месец.

ІІІ. Дата, час и място на провеждане на търга :

  1. На 06.06.2017г. от 10.00 часа , в залата на Община Поморие, гр.Поморие, ул.”Солна “ №5 , за първа дата на провеждане на търга.
  2. На 13.06.2017г. от 10.00 часа , в залата на Община Поморие, гр.Поморие, ул.”Солна “ №5 , за втора дата на провеждане на търга.

 

СПРАВКИ        – 0596/2-42-98; 2-22-31; 2-27-99