17.05.2017

Съобщение за инвестиционни предложения от 17.05.2017 г.

СЪОБЩЕНИЕ

Община Поморие съобщава на всички заинтересовани физически и юридически лица за постъпили уведомления за инвестиционни предложения по чл. 4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, за:

  1. „Изграждане на ограда, съгласно конструктивно становище и проект част от АС в ПИ 014107, масив 14, местност „Панаята” землището на с. Медово, община Поморие”, с възложител: „ГРИЙНАКР ДИВЕЛОПМЪНТС” ЕООД
  1. „Изграждане на жилищна сграда, находяща се в УПИ IX-918, кв. 63 по плана на гр. Каблешково, община Поморие”, с възложител: Маринка Коева Ванчурова
  1. „Изграждане на жилищна сграда, находяща се в УПИ XXIII-918, кв. 63 по плана на гр. Каблешково, община Поморие”, с възложител: Калина Любенова Куцарова – Пазвантова

 

Отдел УТООС
Община Поморие