12.05.2017

Съобщение за инвестиционни предложения от 12.05.2017 г.

СЪОБЩЕНИЕ

Община Поморие съобщава на всички заинтересовани физически и юридически лица за постъпили уведомления за инвестиционни предложения по чл. 4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, за:

  1. „Изграждане на ограда в ПИ 006456 по КККР на гр. Каблешково, община Поморие”, с възложител: Йордан Атанасов Атанасов
  1. „Изграждане на ограда в ПИ 006455 по КККР на гр. Каблешково, община Поморие”, с възложител: „Дрийм Бългериън Пропърти” ЕООД
  1. Решение № БС-27-П/10.05.2017г. за прекратяване процедурата по реда на глава шеста от Закона за опазване на околната среда и чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие по внесено уведомление за инвестиционно предложение: Ползване на част от акваторията на яз. Ахелой, разположена в имоти на територията на община Поморие, в т.ч. № 000200 землището на с. Габерово, № 000474 и 000528 в землището на с. Бата и № 000001 в землището на с. Дъбник за отглеждане на аквакултури и свързани с тях дейности и изграждане на сондаж”, с възложител: „Агро Инвест – Свети Влас” ЕООД
  1. Решение № БС-26-П/10.05.2017г. за прекратяване процедурата по реда на глава шеста от Закона за опазване на околната среда и чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие по внесено уведомление за инвестиционно предложение: „Изграждане на постройка за допълващо застрояване в имот 00833.5.213, местност „Пречиствателната”, гр. Ахелой, община Поморие”, с възложител: Михаил Стефанов Михов и Велика Николова Савова

 

Отдел УТООС

Община Поморие