12.05.2017

Обявление относно разрешение за строеж от 12.05.2017 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

ОБЩИНА ПОМОРИЕ, на основание чл.149, ал.1 от ЗУТ, ОБЯВЯВА съобщение с изх.№ Об-171/03.05.2017г, за Разрешение за строеж №422/02.05.2017г  на гл.архитект на Общината за Обект: „Едноетажна жилрищна сграда” в УПИ VІІ-37, кв.5 по плана на с.Порой, община Поморие,  съобщава  на Митко Христов Иванов ,  като собственик и  заинтересована страна.

Проектът и разрешението за строеж се намира в отдел „УТООС”, ет.ІІ стая №26 и може да бъде разгледан от заинтересованите от 9,30ч. до 12,00ч. във вторник и четвъртък. Телефон за справки: 0596/2-20-88.

Проектът и разрешението за строеж, подлежи на обжалване в 14-дневен срок от дата на обявление, пред Дирекция за национален и строителен контрол чрез Община Поморие на основание чл. 149 ал.3 ЗУТ.

 

Дата: 12.05.2017г.