12.05.2017

Съобщение за инвестиционни предложения от 12.05.2017 г.

СЪОБЩЕНИЕ

Община Поморие съобщава на всички заинтересовани физически и юридически лица за постъпили уведомления за инвестиционни предложения по чл. 4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, за:

  1. „Изграждане на ограда между ПИ 57491.503.27 и ПИ 57491.503.208 по КККР на гр. Поморие”, с възложител: Тома Тодоров Томов
  1. „Създаване на ново лозово насаждение, след изкореняване на старо лозе в ПИ 35033.22.15 и ПИ 35033.20.50 по мярка „Преструктуриране и конверския на винени лозя”, с възложител: „Винарска изба 2002 Каблешково” ООД

Отдел УТООС

Община Поморие