10.05.2017

Съобщение за инвестиционно предложение от 10.05.2017 г.

СЪОБЩЕНИЕ

Община Поморие съобщава на всички заинтересовани физически и юридически лица за постъпили уведомления за инвестиционно предложение по чл. 4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, за:

  1. „Жилищна сграда в УПИ  VІ – 72, кв.19 по плана на с. Косовец, община Поморие”, с възложител: наследници на Сашо Ангелов Бориславов
  2.   „Изграждане на собствен водоизточник за ваканционно селище в поземлен имот № 015125, местност „Лалето”, землище на гр. Каблешково, община Поморие”, с възложител: „БЕНДЕР ИНВЕСТ” ООД.

Отдел УТООС

Община Поморие