10.05.2017

Обява за длъжността ЗАС – Детска градина – гр. Ахелой

ОБЯВА

от Пенка Янева Атанасова

Директор на ДГ”Теменуга” гр. Ахелой

 община Поморие

 

ОБЯВЯВАМ СВОБОДНО РАБОТНО МЯСТО

 по чл.70, ал.1 във връзка с чл.68, ал.1, т.1 от КТ

Длъжност: ЗАС – ДЕТСКА ГРАДИНА

Код по НКПД: 4110 – 2001

Брой свободни работни места: 1/едно/

Място на работа: ДГ”Теменуга”, гр. Ахелой, общ. Поморие

 

Изисквания за заемане на длъжностите:

 1. Да не са осъдени на лишаване от свобода за умишлено престъпление.
 2. Да не са лишени от правото да упражняват професията.
 3. Да не страдат от заболявания и отклонения , които застрашават живота и здравето на децата, учениците и персонала.
 4. Да нямат наложено дисциплинарно наказание ”уволнение”, освен ако наказанието не е заличено.
 5. Вид трудов договор: срочен, с първоначален изпитателен срок в полза на детската  градина.

Необходими документи за кандидатстване:

 1. Заявление за заемане на длъжността до директора на детската градина.
 2. Трудова автобиография –
 3. Копия от документите, удостоверяващи завършена степен на образование и квалификация необходими за заемане на длъжността.
 4. Свидетелство за съдимост.
 5. Карта за предварителен медицински преглед, във връзка с кандидатстването за обявената длъжност.

Начин за подбор на кандидатите – от работодателя, чрез:

 1. Подбор по документи.

Документите за кандидатстване ще се приемат от 10.05.2017 год. до 24.05.2017 год./вкл./в сградата на ДГ ”Теменуга” гр. Ахелой, община Поморие от 7.00 ч. до 15.00 ч.

Лице за контакт: П. Атанасова, тел. 0596/ 85 126 моб. 0899 14 07 23

 

ПЕНКА АТАНАСОВА

Директор „Теменуга”