09.05.2017

Обявление относно разрешение за строеж от 09.05.2017 г. 5

ОБЯВЛЕНИЕ

ОБЩИНА ПОМОРИЕ, на основание чл.149, ал.1 от ЗУТ, ОБЯВЯВА съобщение с изх.№ Об-140/26.04.2017г, за Разрешение за строеж №397/26.04.2017г  на гл.архитект на Общината за Обект: „Склад за плажен инвентар” в ПИ 00833.6.442, м.”Бабата” , землище на  гр.Ахелой, община Поморие,  съобщава  на ”Айс  Геймс” ЕООД ,  като собственик и  заинтересована страна.

Проектът и разрешението за строеж се намира в отдел „УТООС”, ет.ІІ стая №26 и може да бъде разгледан от заинтересованите от 9,30ч. до 12,00ч. във вторник и четвъртък. Телефон за справки: 0596/2-20-88.

Проектът и разрешението за строеж, подлежи на обжалване в 14-дневен срок от дата на обявление, пред Дирекция за национален и строителен контрол чрез Община Поморие на основание чл. 149 ал.3 ЗУТ.

Дата: 09.05.2017г.