09.05.2017

Обявление относно разрешение за строеж от 09.05.2017 г. 3

ОБЯВЛЕНИЕ

ОБЩИНА ПОМОРИЕ, на основание чл.149, ал.1 от ЗУТ, ОБЯВЯВА съобщение с изх.№ Об-91/04.04.2017г, за Разрешение за строеж №344/03.04.2017 г.  на гл.архитект на Общината за Обект: „Ограда” в ПИ 050087, м.5, м.”Лахана” , землище на  гр.Поморие, община Поморие,  съобщава  на ”Айл Ъф Голд” ООД ,  като собственик и  заинтересована страна.

Проектът и разрешението за строеж се намира в отдел „УТООС”, ет.ІІ стая №26 и може да бъде разгледан от заинтересованите от 9,30ч. до 12,00ч. във вторник и четвъртък. Телефон за справки: 0596/2-20-88.

Проектът и разрешението за строеж, подлежи на обжалване в 14-дневен срок от дата на обявление, пред Дирекция за национален и строителен контрол чрез Община Поморие на основание чл. 149 ал.3 ЗУТ.

Дата: 09.05.2017г.