09.05.2017

Обявление относно разрешение за строеж от 09.05.2017 г. 2

ОБЯВЛЕНИЕ

ОБЩИНА ПОМОРИЕ, на основание чл.149, ал.1 от ЗУТ, ОБЯВЯВА съобщение с изх.№ Об-134/24.04.2017г, за Разрешение за строеж №389/24.04.2017г  на гл.архитект на Общината за Обект: БКТП 20/0,4кV,1х400кVА в ПИ 57491.17.215 по КК на гр.Поморие,Кабел 20кV, типNA2ХS/F/2Y 3х/1х185кв.м./ от БКТП Брокат5,ПИ 57491.18.233  до БКТП-нов, Кабел НН,типNAY2Y-J4х95SM кв.мм. от ТНН на БКТП-нов до ново ел.табло,тип ТЕПО,монтирано до фасадата на БКТП-нов,Тръбно-канална мрежа/PVСтръби ф160мм и ф110мм и 5бр.кабелни шахти с размери 150/150/150см. в ПИ 57491.17.215, м.“Чаира“, землище на гр.Поморие, община Поморие,  съобщава  на „Проект – 7” ООД  заинтересовани страни.

Проектът и разрешението за строеж се намира в отдел „УТООС”, ет.ІІ стая №26 и може да бъде разгледан от заинтересованите от 9,30ч. до 12,00ч. във вторник и четвъртък. Телефон за справки: 0596/2-20-88.

Проектът и разрешението за строеж, подлежи на обжалване в 14-дневен срок от дата на обявление, пред Дирекция за национален и строителен контрол чрез Община Поморие на основание чл. 149 ал.3 ЗУТ.

Дата: 09.05.2017 г.