09.05.2017

Обявление относно разрешение за строеж от 09.05.2017 г. 1

ОБЯВЛЕНИЕ

ОБЩИНА ПОМОРИЕ, на основание чл.149, ал.1 от ЗУТ, ОБЯВЯВА съобщение с изх.№ Об-108/12.04.2017г, за Разрешение за строеж №363/11.04.2017г  на гл.архитект на Общината за Обект: „БКТП 20/0,4кV, 1х800кVА в ПИ 57491.18.233 по КК на гр.Поморие, Кабел 20кV, тип NА2ХS/1х185кв.мм./ от БКТП Брокат 3, находящ се в ПИ 57491.18.627 до БКТП-нов”, община Поморие,  съобщава  на „Проект – 7” ООД и  ”ЕВН България ЕР” ЕААД  като   заинтересовани страни.

Проектът и разрешението за строеж се намира в отдел „УТООС”, ет.ІІ стая №26 и може да бъде разгледан от заинтересованите от 9,30ч. до 12,00ч. във вторник и четвъртък. Телефон за справки: 0596/2-20-88.

Проектът и разрешението за строеж, подлежи на обжалване в 14-дневен срок от дата на обявление, пред Дирекция за национален и строителен контрол чрез Община Поморие на основание чл. 149 ал.3 ЗУТ.

Дата: 09.05.2017 г.