05.05.2017

Съобщение за инвестиционни предложения от 05.06.2017 г.

СЪОБЩЕНИЕ

Община Поморие съобщава на всички заинтересовани физически и юридически лица за постъпили уведомления за инвестиционни предложения по чл. 4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, за:

  1. „Изграждане на ограда, съгласно конструктивно становище и проект част от АС, промяна на вертикална растителност и направа на детска площадка в собствено дворно място в ПИ 57491.509.36 по КККР на гр. Поморие”, с възложители: „ХЕЛИОС БИЙЧ АПАРТМЪНС – ПОМОРИЕ” ЕООД и „ХЕЛИОС БИЙЧ МЕНИДЖМЪНТ” ЕООД

Отдел УТООС

Община Поморие