03.05.2017

Съобщение за инвестиционни предложения от 03.05.2017 г.

СЪОБЩЕНИЕ

Община Поморие съобщава на всички заинтересовани физически и юридически лица за постъпили уведомления за инвестиционни предложения по чл. 4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, за:

  1. „Изграждане на ограда, съгласно конструктивно становище и проект част от АС, в ПИ 003016, по КККР на гр. Каблешково, община Поморие, местност „Праматаря”, с възложител: „Равел Дивелъпмънтс” ЕООД
  1. „Изграждане на ограда, съгласно конструктивно становище и проект част от АС, в ПИ 002016, землището на с. Лъка, община Поморие”, с възложител: Райна Христова Карафезлиева
  1. „Изграждане на ограда, съгласно конструктивно становище и проект част от АС, в ПИ 004093, землището на с. Лъка, община Поморие, местност „Сухата река”, с възложители: Денка Христова Карафезлиева и Райна Христова Карафезлиева
  1. „Изграждане на ограда, съгласно конструктивно становище и проект част от АС, в ПИ 004094, землището на с. Лъка, община Поморие, местност „Сухата река”, с възложители: Денка Христова Карафезлиева и Райна Христова Карафезлиева
  1. „Изграждане на ограда, съгласно конструктивно становище и проект част от АС, в ПИ 004095, землището на с. Лъка, община Поморие, местност „Сухата река”, с възложители: Денка Христова Карафезлиева и Райна Христова Карафезлиева
  1. „Изграждане на ограда, съгласно конструктивно становище и проект част от АС, в ПИ 002017, землището на с. Лъка, община Поморие”, с възложител: Денка Христова Карафезлиева

Отдел УТООС

Община Поморие