03.05.2017

Съобщение по ЗУТ от 03.05.2017 г.

СЪОБЩЕНИЕ

ОБЩИНА ПОМОРИЕ, на основание чл.149, ал.1 от ЗУТ, ОБЯВЯВА съобщение с изх.№ Об-14/17.01.2017г, за Разрешение за строеж №328/23.03.2017г  на гл.архитект на Общината за Обект: „Кабел НН, тип NY2Y 4х185кв.мм. от БКТП „Пени”, монтирано в ПИ 57491.505.99 до ново ел.табло, тип ТЕПО, монтирано на границата на ПИ 57491.505.75 по КК на гр.Поморие, община Поморие,  съобщава  на „Рила проект” ООД   като   заинтересовани страни.

Проектът и разрешението за строеж се намира в отдел „УТООС”, ет.ІІ стая №26 и може да бъде разгледан от заинтересованите от 9,30ч. до 12,00ч. във вторник и четвъртък. Телефон за справки: 0596/2-20-88.

Проектът и разрешението за строеж, подлежи на обжалване в 14-дневен срок от дата на обявление, пред Дирекция за национален и строителен контрол чрез Община Поморие на основание чл. 149 ал.3 ЗУТ.

Дата: 03.05.2017г.