02.05.2017

Открита процедура по провеждане на публично оповестен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински терени

О Б Я В А

На основание чл.14 ал.1 и ал.2 от ЗОС, във връзка с чл.65 от Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и в изпълнение на Решение № 463/07.03.2017г. на Общински съвет Поморие и Заповед № РД-16-438/27.04.2017г. на Кмета на Община Поморие е

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ПО ПРОВЕЖДАНЕ НА ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ
І.За отдаване под наем на общински терени, за поставяне на преместваеми обекти/ временни търговски зони/ за търговия и други дейности на открито в гр.Поморие по реда на чл.56 от ЗУТ, за срок от 4/четири години /както следва:
1.Търговска зона „Скобелев”, обхващаща терени, общинска собственост, находящи се в участък на ул. „Скобелев”, от о.т. 530 /кръстовище с ул. „Княз Борис І”/ до о.т. 531 /кръстовище с ул. „Партиарх Евтимий”/ в която да се извършва търговия на:
1.1 .позиция № 259- сребърна бижутерия-2кв.м
1.2. позиция №259А-сребърна бижутерия-2кв.м
1.3. позиция № 402-татуировки-2кв.м
1.4. позиция № 261- ретро-фото-9кв.м
2. Търговска зона „Княз БорисІ” в която да се извършва търговия на:
2.1 позиция № 102 – царевица
ІІ.Специфични условия:
1.В публично оповестения явен търг могат да участват физически или юридически лица-търговци регистрирани по ТЗ, като спечелилия търга може да сключи договор за наем само за една позиция.
2.Участниците в търга следва да нямат задължения към НАП.
3.Участниците в търга следва да нямат задължения към Община Поморие, ОП “СУОИ”-Поморие, като декларират липсата на такива. Служебно се проверява липсата на задължения, като в случай на наличие на задължения, участникът не се допуска до участие в търга.
4.Годишната наемна цена се дължи на три равни вноски, както следва:
4.1. Първа вноска – в срок до 15 юни на текущата година.
4.2. Втора вноска – в срок до 15 юли на текущата година.
4.3 Трета вноска – в срок до 15 август на текущата година.
5.Определя първоначална тръжна годишна наемна цена за следните места:
• позиция № 259-сребърна бижутерия -3200лв.без ДДС или 3840 лв. с вкл.ДДС;
• позиция № 259А- сребърна бижутерия -3200лв.без ДДС или 3840 лв. с вкл.ДДС;
• позиция № 402 – татуировки -1200лв. без ДДС или 1440лв. с вкл.ДДС;
• позиция № 261-ретро фото- 5200лв.без ДДС или 6240 лв. с вкл.ДДС;
• позиция № 102-царевица- 1200лв. без ДДС или 1440лв. с вкл.ДДС;
6.Дата и срок за подаване на документите за участие в търга, както следва:
– първа дата – до 16.00 часа, последният работен ден преди датата на търга;
– втора дата – до 16.00 часа на последния работен ден преди датата на търга, като първоначална тръжна цена за втора дата е достигната средна тръжна цена по видове дейности на първа дата;
7.Депозит за участие в търга 10% от началната тръжна годишна наемна цена, определена в т.4, който се внася в срока по т.5.
8.Стъпка за наддаване 10 процента от началната годишна наемна цена с вкл. ДДС.
9.Спечелилите публично оповестения търг ежегодно внасят гаранционни вноски за електроенергия , както следва:
– сребърна бижутерия – 100.00лв.
– татуировки –100лв.
– ретро фото -400лв.
Част от гаранцията се възстановява в срок до 30.11.на текущата година ,след приспадане на ползваната ел.енергия през годината и ако са погасени всички задължения към ОП “СУОИ” и Община Поморие
10.Спечелилите търга заплащат годишна такса за поддържане чистотата на района в размер на 75.00 лв. Без вкл.ДДС.
ІІІ. Дата, час и място на провеждане на търга :
1. На 19.05.2017г. от 10.00 часа , в залата на Община Поморие, гр.Поморие, ул.”Солна “ №5 , за първа дата на провеждане на търга.
2. На 26.05.2017г. от 10.00 часа , в залата на Община Поморие, гр.Поморие, ул.”Солна “ №5 , за втора дата на провеждане на търга.

СПРАВКИ – 0596/2-42-98; 2-22-31; 2-27-99