27.04.2017

Съобщение за инвестиционни предложения от 27.04.2017 г.

СЪОБЩЕНИЕ

Община Поморие съобщава на всички заинтересовани физически и юридически лица за постъпили уведомления за инвестиционни предложения по чл. 4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, за:

  1. „Външно ел. захранване на съществуваща салма в УПИ XI-93, кв. 17 по плана на с. Белодол, община Поморие”, с възложител: „ЕВН България Електроразпределение” ЕАД
  1. „Външно ел. захранване на жилищна сграда в ПИ 57491.503.401 (УПИ Х-621, кв. 17) по КККР на гр. Поморие”, с възложител: „ЕВН България Електроразпределение” ЕАД
  1. „Външно ел. захранване на помпа за поливане в ПИ 57491.21.6 по КККР на гр. Поморие”, с възложител: „ЕВН България Електроразпределение” ЕАД
  1. „Външно ел. захранване на съществуваща стопанска постройка в УПИ Х-333, кв. 31, по плана на с. Бата, община Поморие”, с възложител: „ЕВН България Електроразпределение” ЕАД
  1. „Външно ел. захранване на съществуваща помощна сграда – лятна кухня в УПИ XVI – 223, кв. 26 по плана на с. Гълъбец, община Поморие”, с възложител: „ЕВН България Електроразпределение” ЕАД
  1. „Външно ел. захранване на етаж 2 от съществуваща жилищна сграда в ПИ 35033.501.226 по КККР на гр. Каблешково, община Поморие”, с възложител: „ЕВН България Електроразпределение” ЕАД

 

Отдел УТООС
Община Поморие