27.04.2017

Съобщение за инвестиционни предложения от 27.04.2017 г.

СЪОБЩЕНИЕ

Община Поморие съобщава на всички заинтересовани физически и юридически лица за постъпили уведомления за инвестиционно предложение по чл. 4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, за:

  1. „Временен открит паркинг в имот №019093, местност „Лахана”, гр. Поморие, община Поморие”, с възложител Георги Христов Дойчев.
  2. „Изграждане на складова база за промишлени стоки с административна част и ограда в ПИ 57491.13.189, местност „Хонят”, землище на гр.Поморие”, както и външен захранващ водопровод за имота”, с възложител: Кольо Атанасов Цоков.
  1. „Двуетажна еднофамилна жилищна сграда в УПИ ІІ, кв.15 по плана на с. Страцин, община Поморие”, с възложител Сергей Селин – управител на „Ленск” ЕООД.
  2. „Изграждане на временен паркинг в ПИ 013189, местност „Хонят”, землището на гр. Поморие, община Поморие”, с възложител: Кольо  Цоков.
  1. „Изграждане на временен паркинг в ПИ 013189, м.13 местност „Хонят”, землището на гр.Поморие, община Поморие”, с възложител: Кольо Атанасов Цоков.
  1. „Заведение за обществено хранене – барбекю в УПИ V, кв.35 /ПИ 35033.501.239 по КККР на гр.Каблешково, община Поморие”, с възложител: „Дорослава – 02” ЕООД.
  2. „Изграждане на комплекс жилищни и вилни сгради за сезонно ползване „Виниярдс Вали” в ПИ с идентификатор 35033.8.464 по КККР на гр.Каблешково, местност „Рекица”, землище на гр.Каблешково, община Поморие”, с възложител: „ХИЛС БГ МЕНИДЖМЪНТ” ЕООД.

 

Отдел УТООС
Община Поморие