27.04.2017

Обявление по ЗУТ от 27.04.2017 г.

ОБЩИНА ПОМОРИЕ ОБЯВЯВА НА:

ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА

Уведомяваме Ви, че за обект: „Плътна ограда”, частично ограждаща поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 57491.513.10 по Кадастрална карта и кадастрални регистри /КККР/ на гр. Поморие и частично реализирана в ПИ № 57491.13.587, представляващ полски път, публична общинска собственост, е съставена Заповед № РД – 16 – 431 / 25.04.2017 г. на Кмета на Община Поморие за обстоятелства по чл. 195, ал. 5 от ЗУТ.

Със съдържанието на Заповед № РД – 16 – 431 / 24.04.2017 г. на Кмета на Община Поморие може да се запознаете всеки вторник и четвъртък, в часовете от 9:30 ч. до 12:00 ч., в стая № 25, в сградата на Община Поморие.

Настоящото съобщение удостоверява, че адресатите му са уведомени за съставената Заповед № РД – 16 – 431 / 24.04.2017 г. на Кмета на Община Поморие по реда на § 4, ал. 2 от Допълнителните разпоредби /ДР/ на Закона за устройство на територията /ЗУТ/.