25.04.2017

Заповед № РД-16-424 / 25.04.2017 г.

ЗАПОВЕД   

 № РД-16-424/25.04.2017 г.

На основание чл. 44, ал. 2  и чл. 44, ал.1, т.4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 22, ал. 1 от Наредба за организацията на транспортната дейност и безопасността на движението на водачите на ППС и пешеходците в Община Поморие и във връзка с Празника на град Поморие и провеждането на културни мероприятия свързани с него, както и опазване на обществения ред и осигуряване спокойствието на гражданите и гостите на града

НАРЕЖДАМ: 

  1. Забранявам движението на тежкотоварни автомобили и тежка строителна техника на територията на град Поморие за периода 04.05.2017 г. – 08.05.2017 г., включително.

Контрол по изпълнението възлагам на Районно управление „Полиция” гр. Поморие и Звено „Обществен ред и сигурност” при Община Поморие.

Заповедта да бъде публикувана на интернет страницата на Община Поморие, поставена на информационните табла в административната сграда на Общината, както и да бъде изпратена на органите на които е възложен контрола по нея за сведение и изпълнение.

 

Иван Алексиев /п/

Кмет на Община Поморие