25.04.2017

Съобщение за инвестиционно предложение от 25.04.2017 г.

Съобщение

Община Поморие съобщава на всички заинтересовани физически и юридически лица, за постъпили уведомления за инвестиционни предложения по чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, за:

  1. „Изграждане на нов външен водопровод за захранване на ПИ 00833.4.185 по КККР на гр. Ахелой, община Поморие по трасе, съгласувано с „ВиК” ЕАД Бургас”, с възложител: „Берон Ледер” ООД

 

Отдел УТООС
Община Поморие