25.04.2017

Обявление по ЗУТ от 25.04.2017 г.

Община Поморие 

ОБЯВЯВА

на Заинтересованите лица

Уведомяваме Ви, че за строеж: „Външна мивка”, изградена на западната фасада на обект „Жилищна сграда с гаражи – секция „Б” / 5749.501.177.1 /” находяща се в УПИ XV5323, кв. 265 по плана на гр. Поморие, с административен адрес: ул. „Свети Климент Охридски” гр. Поморие, Община Поморие, за нарушение по чл. 148, ал. 1 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ е съставен  Констативен акт № 01 / 03. 04. 2017 г., за нарушаване разпоредбите на чл. 148, ал. 1 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/.

Със съдържанието на Констативния акт може да се запознаете в стая № 25 в сградата на Община Поморие.

Възражения срещу Констативния акт могат да бъдат подавани до Кмета на Община Поморие в 7 /седем/ дневен срок, считано от датата на обявяване на настоящото съобщение.

Настоящото съобщение удостоверява, че адресатът му е уведомен за съставения констативен акт по реда на § 4, ал. 2 от Допълнителните разпоредби /ДР/ на ЗУТ.