19.04.2017

Съобщение във връзка със Закона за опазване на околната среда

СЪОБЩЕНИЕ

Община Поморие съобщава, че във връзка с изискванията на чл.93, ал.1 от Закона за опазване на околната среда и в изпълнение на чл.6, ал.9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда ( НУРИОВОС ), е постъпила  информация съгласно Приложение 2 към чл.6 на Наредбата, за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение: „Доставка и монтаж на мрежа за защита от градушки, птици и насекоми заедно с опорна конструкция на трайни насаждения ябълки в ПИ № 001088 и доставка на резервоар за вода 2043 куб.м. в ПИ № 001101, землище на с. Александрово, Община Поморие.”, с възложител: ЕТ „ИДА – И-ИВАН ДИМОВ”

Съгласно изискванията на чл. 6, ал. 9 от НУРИОВОС заинтересованите лица могат да се запознаят с информацията и да внесат своите становища, мнения и/или възражения всеки работен ден в сградата на Община Поморие, отдел „УТООС”, стая №22, в срок до 14 дни от датата на публикуване на настоящото съобщение.

 

Отдел  УТООС

Община Поморие