18.04.2017

Съобщение за инвестиционни предложения от 18.04.2017 г.

СЪОБЩЕНИЕ

Община Поморие съобщава на всички заинтересовани физически и юридически лица за постъпили уведомления за инвестиционни предложения по чл. 4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, за:

  1. „Изграждане на сграда находяща се в УПИ IV-6134, кв. 25 по плана на с. Александрово, община Поморие”, с възложител: Стоян Тодоров Миндов
  1. „Изграждане на жилищна сграда – I и II етап находяща се в УПИ III-6133, кв. 25 по плана с. Александрово, община Поморие”, с възложител: Зограф Христов Христов

 

Отдел УТООС

Община Поморие