13.04.2017

Съобщение за инвестиционни предложения от 13.04.2017 г.

Съобщение

Община Поморие съобщава на всички заинтересовани физически и юридически лица за постъпили уведомления за инвестиционни предложения по чл. 4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, за:

  1. „Строителство на ограда с височина на плътната част от 0.60м. до 2.20м. – първи етап, и едноетажна сграда – гараж със склад за градински инвентар – втори етап в ПИ 57491.19.338, местност „Лахана”, по КККР на гр. Поморие”, с възложител: Васко Господинов Сотиров
  1. „Временен паркинг в ПИ 57491.17.221, местност „Чаира”, по КККР на гр. Поморие”, с възложител: Чавдар Янков Христозов

 

Отдел УТООС
Община Поморие