13.04.2017

Съобщение за инвестиционни предложения от 13.04.2017 г.

СЪОБЩЕНИЕ

Община Поморие съобщава на всички заинтересовани физически и юридически лица за постъпили уведомления за инвестиционни предложения по чл. 4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, за:

1„ПУП – ПП за обект: кабели 20kV за захранване на нов БКТП в имот ПИ 35033.2.688, местност „Двете чешми”, землището на гр. Каблешково, община Поморие, съгласно ДП №4260350/2017г.”, с възложител: „ЕВН България Електроразпределение” ЕАД

2.Допълващо застрояване – работилница и гараж в УПИ I-133, кв. 6 по плана на с. Горица, община Поморие”, с възложител: Мими Андонова

Отдел УТООС

Община Поморие