13.04.2017

Окончателно класиране от конкурса за длъжността Гл. експерт „КРДС“ при Община Поморие

ОКОНЧАТЕЛНО КЛАСИРАНЕ

от проведения със заповед №РД-16-278/ 15.03.2017 г. конкурс  за заемане на длъжността Главен експерт „КРДС“  в дирекция „ПМДТ“ на Община Поморие

 

СПЕЧЕЛИЛ КОНКУРСА: Георги Тошев Дионисов

 

Зам.- кмет БФ и председател на конкурсната комисия: Я. Илиев  /п/