12.04.2017

Съобщение за инвестиционни предложения ОТ 12.04.2017 Г.

СЪОБЩЕНИЕ

Община Поморие съобщава на всички заинтересовани физически и юридически лица за постъпили уведомления за инвестиционни предложения по чл. 4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, за:

  1. „Външно ел. захранване на жилищна сграда с офис и гараж в ПИ 57491.501.384 (УПИ VII-5207, кв. 253) по КККР на гр. Поморие”, с възложител: „ЕВН България Електроразпределение” ЕАД
  1. „Външно ел. захранване на жилищна сграда с офис и гараж в ПИ 57491.501.384 (УПИ VII-5207, кв. 253) по КККР на гр. Поморие”, с възложител: „ЕВН България Електроразпределение” ЕАД
  1. „Външно ел. захранване на обект: „Супермаркет” в ПИ 57491.501.410 (УПИ III-5393, кв. 269) по КККР на гр. Поморие”, с възложител: „ЕВН България Електроразпределение” ЕАД
  1. „Външно ел. захранване на бунгало в ПИ 35033.501.1261 (УПИ Х-892, кв. 70), по КККР на гр. Каблешково, община Поморие”, с възложител: „ЕВН България Електроразпределение” ЕАД
  1. „Външно ел. захранване на студио в съществуваща жилищна сграда в ПИ 57491.507.5 по КККР на гр. Поморие”, с възложител: „ЕВН България Електроразпределение” ЕАД
  1. „Външно ел. захранване на жилищна сграда в ПИ 57491.503.74 по КККР на гр. Поморие”, с възложител: „ЕВН България Електроразпределение” ЕАД
  1. „Външно ел. захранване на жилищна сграда в УПИ IV-261, кв. 29 по плана на с. Лъка, община Поморие”, с възложител: „ЕВН България Електроразпределение” ЕАД

Отдел УТООС

Община Поморие