11.04.2017

Съобщение за инвестиционни предложения от 11.04.2017 г.

СЪОБЩЕНИЕ

Община Поморие съобщава на всички заинтересовани физически и юридически лица за постъпили уведомления за инвестиционни предложения по чл. 4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, за:

  1. „Изграждане на две еднофамилни двуетажни жилищни сгради в ПИ 35033.501.1255 по КККР на гр. Каблешково, община Поморие”, с възложител: „Хамза Алмутауа” ЕООД
  1. „Изграждане на оптична кабелна мрежа по съществуващо трасе на ЕВН в строителните граници на с. Каменар, община Поморие”, с възложител: „Булсатком” ЕАД
  1. „Изграждане на оптична кабелна мрежа по съществуващо трасе на ЕВН в строителните граници на с. Медово, община Поморие”, с възложител: „Булсатком” ЕАД
  1. „Изграждане на оптична кабелна мрежа по съществуващо трасе на ЕВН в строителните граници на с. Лъка, община Поморие”, с възложител: „Булсатком” ЕАД

Отдел УТООС

Община Поморие