11.04.2017

Списък на недопуснатите кандидати до конкурс за длъжността Мл.експерт „КРДС“ в Община Поморие

С П И С Ъ К

                   На недопуснатите кандидати до конкурс, обявен със Заповед №РД-16-297/ 21.03.2017г. за подбор и заемане на длъжността  Младши експерт „Контролно-ревизионна дейност и събиране” в Дирекция „Приходи местни данъци и такси” в Община Поморие.

 

1. Елена Антонова Поптеан – Кандидатът не е представил необходимите документи, отговарящи на предварително обявените изисквания за длъжността, а именно диплома за завършено икономическо  образование.

 

Зам. – кмет по Бюджет и финанси и председател на конкурсната комисия: Я.Илиев /п/