11.04.2017

Списък на кандидатите, допуснати до конкурс за длъжността Мл.експерт „КРДС“ в Община Поморие

С П И С Ъ К

                   На допуснатите кандидати до конкурс, обявен със Заповед №РД-16-297/ 21.03.2017г. за подбор и заемане на длъжността  Младши експерт „Контролно-ревизионна дейност и събиране” в Дирекция „Приходи местни данъци и такси” в Община Поморие.

1.Мустафа Кадир Юсеин
2.Кремена Дукова Георгиева
3.Златка Христова Илиева
4.Станислава Иванова Паксимова

Втори етап на конкурса писмен тест ще се проведе на 24.04.2017 г.  от 14 часа в зала №1 в сградата на Община Поморие.

 

Зам. – кмет по Бюджет и финанси и председател на конкурсната комисия: Я.Илиев /п/