11.04.2017

Открита процедура по провеждане на публично оповестен търг с явно наддаване

О Б Я В А

 

На основание чл.14 ал.1 и ал.2 от ЗОС, във връзка с чл.65  от Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и в изпълнение на Решение № 351/13.12.2016г. на Общински съвет Поморие и  Заповед № РД-16-360/04.04.2017г. на Кмета на Община Поморие е

 

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ПО ПРОВЕЖДАНЕ НА ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

 

І. За отдаване под наем, за срок от 8 /осем/ години на следните обекти съгласно приложената схема, както следва:

1.Павилион на площ от 3,76 кв.м. закрита площ разположен в ТЗ „Млекопреработване” в кв.151 по плана на гр. Поморие , при начална месечна наемна цена в размер на 37,60лв. без вкл.ДДС или 45,00 лв.с вкл. ДДС.

2.Санитарен възел с помещение на площ от 10,50 кв.м. закрита площ разположен в ТЗ „Млекопреработване” в кв.151 по плана на гр. Поморие, при начална месечна наемна цена в размер на 105,00 лв. без вкл.ДДС или 126,00 с вкл. ДДС.

3.Павилион на площ от 3.20 кв.м. закрита площ в ТЦ „Свети Георги” УПИ ІX , кв.150 по кадастралната карта на гр.Поморие , при начална месечна наемна цена в размер на 32,00лв. без вкл.ДДС или 38,40 лв.с вкл. ДДС.

4.Санитарен възел с помещение на площ от 13,58 кв.м. закрита площ в ТЦ „Свети Георги” УПИ ІX, кв.150 по кадастралната карта на гр.Поморие, при начална месечна наемна цена в размер на 135,80 лв. без вкл.ДДС или 162,96 с вкл. ДДС.

ІІ.Определя следните специфични условия по провеждане на публично оповестения явен търг:

  1. В обекта може да се осъществява търговска дейност.

2.В публично оповестения търг могат да участват физически или юридически лица- търговци регистрирани по ТЗ като спечелилия търга може да сключи договор за наем само за един обект (павилион).

  1. Участниците в търга следва да представят  Декларация за липса на задължения към Община Поморие, ОП СУОИ и Дирекция БФСД;

III. Депозит за участие в търга 10% от началната годишна наемна цена.

  1. IV. Стъпка на наддаване 10% от началната тръжна месечна наемна цена без ДДС.
  2. V. Спечелилите търга заплащат такса за поддържане чистотата на района в размер на 10% от достигната наемна цена на месец.

VІ. Тръжната документация се закупува от ОП „СУОИ” гр. Поморие, ул.„Княз Борис І” № 96а,  след заплащане на 60,00 /шестдесет/ лева с вкл. ДДС.

VІІ.  Дата, час и място на провеждане на търга :

  1. На 25.04.2017г. от 14.00 часа , в залата на Община Поморие, гр.Поморие, ул.”Солна “ №5 , за първа дата на провеждане на търга.
  2. На 02.05.2017г. от 14.00 часа , в залата на Община Поморие, гр.Поморие, ул.”Солна “ №5 , за втора дата на провеждане на търга.

 

СПРАВКИ        – 0596/2-42-98; 2-22-31; 2-27-99