11.04.2017

Открита процедура по провеждане на публично оповестен търг с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от 8 /осем/ години на следните обекти

О Б Я В А

 

На основание чл.14 ал.1 и ал.2 от ЗОС, във връзка с чл.65  от Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и в изпълнение на Решение № 352/26.10.2016г.  и Решение №465/07.03.2017г. на Общински съвет Поморие и  Заповед № РД-16-359/04.04.2017г. на Кмета на Община Поморие е

 

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ПО ПРОВЕЖДАНЕ НА ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

 

За отдаване под наем, за срок от 8 /осем/ години на следните обекти разположени във Временен пазар за селскостопанска продукция находящ се в кв. 228 УПИ І- 5018 по плана на                 гр. Поморие съгласно приложената схема, както следва:

Сграда „А”:

1.Магазин на площ от 28,09 кв.м. закрита площ, при начална месечна наемна цена в размер на 280,90лв. без вкл.ДДС или 337,08 лв.с вкл. ДДС.

 

Сграда „Б”

1.Магазин  на площ от 24,71 кв.м. закрита площ,при начална месечна  наемна цена в размер на 247,10лв. без вкл. ДДС или 296,52 лв.с вкл. ДДС

2.Магазин  на площ от 17,57 кв.м. закрита площ,при начална месечна  наемна цена в размер на  175,70 лв. без вкл.ДДС или 210,84 лв.с вкл. ДДС.

3.Санитарен възел на площ от 12,62 кв.м. закрита площ, при начална месечна  наемна цена в размер на  126,20 лв. без вкл.ДДС или 151,44 лв.с вкл. ДДС.

 

ІІ. Специфични условия по провеждане на публично оповестения явен търг:

1.Всички обекти да се използват за продажба на съответните стоки.

 1. В публично оповестения явен търг могат да участват юридически и физически лица –търговци, регистрирани по ТЗ, като спечелилия търга може да сключи договор за наем само за един обект
 2. Участниците в търга следва да представят Декларация за липса на задължения към Община Поморие, ОП СУОИ и Дирекция БФСД;

ІІІ. За  отдаване  под наем, за срок от 8 /осем/ години на   следните обекти съгласно приложената схема, както следва:

 1. Търговска маса № 1 с площ 2.42кв.м за продажба на селскостопанска продукция при начална месечна наемна цена в размер на 58,08лв. без вкл.ДДС или 69,69лв с вкл.ДДС.
 2. Търговска маса № 2 с площ 2.42кв.м за продажба на селскостопанска продукция при начална месечна наемна цена в размер на 58,08лв. без вкл.ДДС или 69,69лв с вкл.ДДС.
 3. Търговска маса № 3 с площ 2.42кв.м за продажба на селскостопанска продукция при начална месечна наемна цена в размер на 58,08лв. без вкл.ДДС или 69,69лв с вкл.ДДС.
 4. Търговска маса № 4 с площ 2.42кв.м за продажба на селскостопанска продукция при начална месечна наемна цена в размер на 58,08лв. без вкл.ДДС или 69,69лв с вкл.ДДС.
 5. Търговска маса № 5 с площ 2.42кв.м за продажба на селскостопанска продукция при начална месечна наемна цена в размер на 58,08лв. без вкл.ДДС или 69,69лв с вкл.ДДС.
 6. Търговска маса № 6 с площ 2.42кв.м за продажба на селскостопанска продукция при начална месечна наемна цена в размер на 58,08лв. без вкл.ДДС или 69,69лв с вкл.ДДС.
 7. Търговска маса № 7 с площ 2.42кв.м за продажба на селскостопанска продукция при начална месечна наемна цена в размер на 58,08лв. без вкл.ДДС или 69,69лв с вкл.ДДС.
 8. Търговска маса № 8 с площ 2.42кв.м за продажба на селскостопанска продукция при начална месечна наемна цена в размер на 58,08лв. без вкл.ДДС или 69,69лв с вкл.ДДС.
 9. Търговска маса № 9 с площ 2.42кв.м за продажба на селскостопанска продукция при начална месечна наемна цена в размер на 58,08лв. без вкл.ДДС или 69,69лв с вкл.ДДС.
 10. Търговска маса № 13 с площ 2.42кв.м за продажба на селскостопанска продукция при начална месечна наемна цена в размер на 58,08лв. без вкл.ДДС или 69,69лв с вкл.ДДС.
 11. Търговска маса № 14 с площ 2.42кв.м за продажба на селскостопанска продукция при начална месечна наемна цена в размер на 58,08лв. без вкл.ДДС или 69,69лв с вкл.ДДС.
 12. Търговска маса № 15 с площ 2.42кв.м за продажба на селскостопанска продукция при начална месечна наемна цена в размер на 58,08лв. без вкл.ДДС или 69,69лв с вкл.ДДС.
 13. Търговска маса № 16 с площ 2.42кв.м за продажба на селскостопанска продукция при начална месечна наемна цена в размер на 58,08лв. без вкл.ДДС или 69,69лв с вкл.ДДС.
 14. Търговска маса № 17 с площ 2.42кв.м за продажба на селскостопанска продукция при начална месечна наемна цена в размер на 58,08лв. без вкл.ДДС или 69,69лв с вкл.ДДС.
 15. Търговска маса № 19 с площ 2.42кв.м за продажба на селскостопанска продукция при начална месечна наемна цена в размер на 58,08лв. без вкл.ДДС или 69,69лв с вкл.ДДС.
 16. Търговска маса № 21 с площ 2.42кв.м за продажба на селскостопанска продукция при начална месечна наемна цена в размер на 58,08лв. без вкл.ДДС или 69,69лв с вкл.ДДС.
 17. Търговска маса № 24 с площ 2.42кв.м за продажба на селскостопанска продукция при начална месечна наемна цена в размер на 58,08лв. без вкл.ДДС или 69,69лв с вкл.ДДС.
 18. Търговска маса № 20 с площ 2.42кв.м за продажба на селскостопанска продукция при начална месечна наемна цена в размер на 58,08лв. без вкл.ДДС или 69,69лв с вкл.ДДС.

ІV.Участниците в търга за търговските маси следва да представят:

– Регистрационна карта на земеделски производител издадена от Министерството на земеделието и храните;

– Анкетна карта за регистрация на земеделски производител издадена от Областна дирекция «Земеделие»-Бургас;

– Анкетен формуляр за местонахождението на имота издадено от Общинска служба «Земеделие» – Поморие

.Участниците в търга следва да представят  Декларация за липса на задължения към Община Поморие, ОП СУОИ и Дирекция БФСД;

 1. Квадратурата, която се ползва извън търговските маси за продажба на селскостопанска продукция се заплаща допълнително по Тарифата за такси към Наредба № 11 на Общински съвет – Поморие.

       VІ. Депозит за участие в търга в размер на 10% от началната годишна наемна цена.

       VІІ. Стъпка на наддаване 10% от началната тръжна месечна наемна цена без ДДС.

       VІІІ. Спечелилите търга заплащат такса за поддържане чистотата на района в размер на 10% от достигната наемна цена на месец.

        ІX. Тръжната документация се закупува от ОП „СУОИ” гр. Поморие, ул.„Княз Борис І” № 96а,  след заплащане на 60,00 /шестдесет/ лева с вкл. ДДС.

 1. X. Дата, час и място на провеждане на търга :
 2. На 25.04.2017г. от 10.00 часа , в залата на Община Поморие, гр.Поморие, ул.”Солна “ №5, за първа дата на провеждане на търга.
 3. На 02.05.2017г. от 10.00 часа , в залата на Община Поморие, гр.Поморие, ул.”Солна “ №5, за втора дата на провеждане на търга.

 

 

 

 

 

СПРАВКИ        – 0596/2-42-98; 2-22-31; 2-27-99