10.04.2017

Съобщение относно необходимостта от извършване на екологична оценка от 10.04.2017 г.

СЪОБЩЕНИЕ

Община Поморие съобщава на всички заинтересовани физически и юридически лица за постъпило Решение № БС-04-ЕО/2017г. на Директора на РИОСВ – Бургас за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на план/програма: „Подробен устройствен план – План за улична регулация засягащ ПИ №35691.3.106, 35691.3.125, 35691.3.126 и 35691.3.127, местност „Преводната”, с. Каменар, община Поморие”, с възложител: Община Поморие.

Решението е достъпно на интернет страницата на Регионалната инспекция по околна среда и водите гр. Бургас на адрес www.riosvbs.eu в Превантивна дейност/Решения за преценяване на необходимостта от ОВОС/Решение № БС-04-ЕО/2017г.

 

Отдел УТООС

Община Поморие