10.04.2017

Съобщение за инвестиционни предложения от 10.04.2017 г.

СЪОБЩЕНИЕ

Община Поморие съобщава на всички заинтересовани физически и юридически лица за постъпили уведомления за инвестиционни предложения по чл. 4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, за:

  1. 1. “Изграждане на вилни сгради за собствени нужди в ПИ №35033.17.5, №35033,17,23 и №35033.17.24, местност „Пътеката”, землището на гр. Каблешково, община Поморие”, с възложител: „ХАРИСАН ПРОПЪРТИС” ЕООД
  1. “Изграждане на сгради за отдих и курорт за собствени нужди, отдаване под наем и изграждане на ограда по границите на ПИ № 011003, метсност „Сухата чешма”, землището на с. Медово, община Поморие”, с възложител: Марин Колев Маринов

Отдел УТООС

Община Поморие