10.04.2017

Дневен ред на двадесет и петото заседание на Общински съвет – Поморие

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  –  ПОМОРИЕ

Дневен ред 25-то заседание – 20.04.2017 г.

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.10, ал.2, т.1 от Правилника за организацията  и дейността на Общински съвет – Поморие, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, свиквам двадесет и пето заседание на Общински съвет – Поморие на 20.04.201г./четвъртък/ от 10.00 часа в зала № 2 на Община Поморие при следния проект за

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

1.Попълване състава на постоянните комисии към Общински съвет – Поморие.

2.ОС-163/21.03.2017г. – Докладна записка от Адам Адамов – Председател на ОбС – Поморие, относно заявление от Александър Григоров Кръстанов-прокурист на „МБАЛ- Поморие” ЕООД, гр.Поморие”.

3.ОС-169/24.03.2017г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно делба на имот 000008 в местността „Корията” с.Александрово, с начин на трайно ползване – дървопроизводителна площ, с площ 1056.573дка.

4.ОС-170/24.03.2017г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно допълнение към програмата за управление и разпореждане на имоти, общинска собственост за 2017г.

5.ОС-189/30.03.2017г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно допълнение към програмата за управление и разпореждане на имоти, общинска собственост за 2017г.

6.ОС-192/30.03.2017г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно предложение за предоставяне на помещение, находящо се в административна сграда в рибарско Пристанище Поморие за безвъзмездно ползване.

7.ОС-193/30.03.2017г. – Докладна записка от инж.Марияна Музакова – Директор на ОП „СУОИ”, относно  приемане на нови схеми в търговски зони за разполагане преместваеми обекти – съоръжения и маси за консумация в гр. Поморие.

8.ОС-194/30.03.2017г. – Докладна записка от инж.Марияна Музакова – Директор на ОП „СУОИ”, относно  приемане на схеми за разполагане преместваеми обекти за търговия и др.дейности на открито в гр.Поморие.

9.ОС-195/30.03.2017г. – Докладна записка от инж.Марияна Музакова – Директор на ОП „СУОИ”, относно  обявяване на публично оповестен явен търг на терен частна общинска собственост.

10.ОС-209/31.03.2017г. – Докладна записка от инж.Станимир Кушев – Директор на ОП „ОГСС”, относно допълнение към програмата за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за предоставяне под наем на земеделски земи за 2017г.

11.ОС-213/31.03.2017г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно приемане на схема за преместваем обект за търговска и развлекателна дейност в ПИ 57491.503.459 по КККР на гр.Поморие.

12.ОС-212/31.03.2017г. – Докладна записка от инж.Марияна Музакова – Директор на ОП „СУОИ”, относно  обявяване на публично оповестен явен търг на терен публична общинска собственост.

13.ОС-216/31.03.2017г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно промяна характера на собствеността на общински имот от частна в публична.

14.ОС-217/31.03.2017г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно промяна в активите на ЦДГ „Сребърно звънче” с.Страцин, община Поморие.

15.ОС-221/03.04.2017г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно открита процедура за предоставяне на общинска концесия за услуга на обект : язовир „Косовец”, находящ се в землището на с.Косовец, Община Поморие.

16.ОС-222/03.04.2017г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно открита процедура за предоставяне на общинска концесия за услуга на обект : язовир „Емирско”, находящ се в землището на с.Белодол, Община Поморие.

17.ОС-226/03.04.2017г. – Докладна записка от д-р Жени Караилиева-Георгиева – управителя на „МБАЛ-Поморие” ЕООД гр.Поморие, относно одобряване на годишен финансов отчет на „МБАЛ-Поморие” ЕООД гр.Поморие за 2016г.

18.ОС-235/05.04.2017г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно ползване на собствени средства натрупани като отчисления по чл.64 от Закона за управление на отпадъците за закупуване на специализирана техника за отпадъци.

19.ОС-240/05.04.2017г. – Докладна записка от Адам Адамов, относно приемане отчетите за изразходваните от бюджета средства през 2016г. на читалищата от Община Поморие.

20.ОС-89/15.02.2017г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно изменение и допълнение на Правилника за обществения съвет по спорт – Община Поморие, приет с Решение № 153/31.05.2012г. на ОбС – Поморие.

21.ОС-97/16.02.2017г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно приемане на Наредба за приемане на ученици в първи клас в общинските училища на територията на гр.Поморие.

22.ОС-150/10.03.2017г. – Докладна записка от Хубавина Япаджиева – Председател на МК по чл.8, ал.2 от ЗУПГМЖСВ, относно промяна в състава на МК по Закона за уреждане правата на гражданите с многогодишни жилищно-спестовни влогове при Община Поморие.

23.ОС-157/16.03.2017г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно откриване на административно производство по изменение на действащия ПУП-ПЗ за УПИ VІ, VІІ и VІІІ  в кв. 163 по плана на гр. Поморие.

24.ОС-158/16.03.2017г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно откриване на административно производство за изработване на ПУП-ПЗ за ПИ 008158  в м.”Пладнището”, землище с.Дъбник.

25.ОС-160/17.03.2017г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно приемане на схема за детска площадка с поставяеми елементи в УПИ І – за озеленяване, кв.35 по плана на гр.Поморие.

26.ОС-166/22.03.2017г. –  Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно нов състав на Обществения Съвет по Спорт към Община Поморие за 2017г.

27.ОС-168/24.03.2017г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно одобряване на задание, допускане и разрешение за изработване на ПУП-ПП  за определяне трасе на техническата инфраструктура за обект: „Нова ВЛ 400 kV п/ст „Варна” – п/ст „Бургас” на територията на община Поморие в землищата на с.Бата, с.Страцин и с.Косовец.

28.ОС-175/28.03.2017г. – Докладна записка от Адам Адамов – Председател на ОбС – Поморие, относно предложение за отпускане на персонална пенсия на детето Нутфие Халил Чобан.

29.ОС-198/30.03.2017г. – Докладна записка от Илия Джингов – зам.-кмет на Община Поморие, относно приемане на общинска програма за закрила на детето за 2017г.

30.ОС-200/30.03.2017г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно приемане на годишен план за развитие на социалните услуги в Община Поморие за 2018г.

31.ОС-201/30.03.2017г. – Докладна записка от Адам Адамов – Председател на ОбС – Поморие, относно оттегляне на Решение № 457 на Общински съвет Поморие, обективирано в Протокол № 23/07.03.2017г., оспорено със Заповед на Областен управител на Област Бургас №РД-09-11/28.03.2017 година.

32.ОС-202/30.03.2017г. – Докладна записка от Адам Адамов – Председател на ОбС – Поморие, относно оттегляне на Решение № 464 на Общински съвет Поморие, обективирано в Протокол № 23/07.03.2017г., оспорено със Заповед на Областен управител на Област Бургас №РД-09-10/28.03.2017 година.

33.ОС-203/30.03.2017г. – Докладна записка от Адам Адамов – Председател на ОбС – Поморие, относно оттегляне на Решение № 469 на Общински съвет Поморие, обективирано в Протокол № 23/07.03.2017г., оспорено със Заповед на Областен управител на Област Бургас №РД-09-12/28.03.2017 година.

34.ОС-210/31.03.2017г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно годишен отчет за изпълнение на програмата за опазване на околната среда на Община Поморие за 2016г.

35.ОС-214/31.03.2017г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно  одобряване па ПУП – парцеларен план за определяне на трасе за обект: .”Уличен водопровод за ПИ 011019 и 011027 в местност „Сухата чешма” землище с.Медово, община Поморие.

36.ОС-215/31.03.2017г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно  откриване на административно производство за изработване на ПУП-ПЗ за ПИ 009057 в м.”Мартиново”, землище с.Лъка.

37.ОС-236/05.04.2017г. –  Докладна записка от Адам Адамов – Председател на ОбС – Поморие, относно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на Павлина Красимирова Желева.

38.ОС-237/05.04.2017г. –  Докладна записка от Адам Адамов – Председател на ОбС – Поморие, относно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на Трендафил Димитров Любенов.

39.ОС-238/05.04.2017г. –  Докладна записка от Адам Адамов – Председател на ОбС – Поморие, относно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на Иван Димитров Недев.

40.ОС-239/05.04.2017г. –  Докладна записка от Адам Адамов – Председател на ОбС – Поморие, относно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на Константина Георгиева Коева.

41.ОС-242/05.04.2017г. –  Докладна записка от Адам Адамов – Председател на ОбС – Поморие, относно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на Янка Матьова Христова.

42.ОС-243/05.04.2017г. –  Докладна записка от Адам Адамов – Председател на ОбС – Поморие, относно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на Пепа Чанева Петрова.

43.ОС-244/05.04.2017г. –  Докладна записка от Адам Адамов – Председател на ОбС – Поморие, относно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на Златка Димова Николаева.

  44.Текущи.

 

АДАМ АДАМОВ  /п/

Председател на Общински съвет – Поморие