07.04.2017

Обявление по ЗУТ от 07.04.2017 г.

На основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ и по реда на чл. 61, ал. 3 от АПК

ОБЩИНА ПОМОРИЕ

ОБЯВЯВА

на Вержиния Георгиева Георгиева и Благовест Георгиев Георгиев – заинтересована страна, обявление №Об-42/ 06.03.2017г. за обявен проект за изменение на ПУП-ПРЗ и РУП за УПИ: V /идентификатор по КК 57491.502.329/ и VІ /идентификатор по КК 57491.502.330/ в кв.81 по плана на гр. Поморие. Възражения по проекта могат да се направят пред Община Поморие в 14-дневен срок от датата на настоящото съобщение.

Дата: 07.04.2017г.