04.04.2017

Обслужването на граждани във филиала на НОИ – гр. Поморие ще извършва два пъти седмично по график

Уважаеми съграждани,

Съгласно получен отговор на официално запитване до ТП на НОИ – гр. Бургас, Ви уведомяваме, че обслужването на лицата от община Поморие, които имат право на пенсия, вече ще се извършва по график два пъти седмично.

С писмото си, директорът на ТП на НОИ – гр. Бургас уведомява, че след анализ на работата в отдел „Пенсии” се констатира намаляване на обема на работа във филиал Поморие и увеличаване обема в централния офис в Бургас. До момента, проблемът е решаван чрез командироването на служител от филиала в Поморие до офиса в Бургас, но това вече се оказва нецелесъобразно, от една страна поради увеличените разходи за издръжка/командировки, а от друга поради намаления обем работа на служителя и изпълнение само на част от задълженията по длъжностна характеристика.

Обслужването на граждани от община Поморие ще се извършва всеки понеделник и петък, от 8.00 ч. до 16.00 ч., в ТП на НОИ – филиал Поморие, на адрес: гр. Поморие, ул. „Княз Борис I” 78.