03.04.2017

Списък на кандидатите, допуснати до конкурс за длъжността Ст. юрисконсулт в Община Поморие

С П И С Ъ К

на допуснатите кандидати до конкурс, обявен със Заповед №РД-16-279/ 15.03.2017 г., за заемане на длъжността Старши юрисконсулт в дирекция „Правно- нормативно информационно и административно обслужване“ при Община Поморие

  1. Красимира Живкова Узунова
  2. Златин Тошков Стамболов
  3. Ступак Николаев Радев

Втори и трети етап на конкурса (писмен тест и интервю) ще се проведат на 12.04.2017 г. от 10.00 часа в зала №1 в сградата на Община Поморие.

 

Секретар Община Поморие и председател на конкурсната комисия:   

Т. Митев /п/