03.04.2017

Списък на кандидатите, допуснати до конкурс за длъжността Гл. експерт „КРДС“ при Община Поморие

С П И С Ъ К

на допуснатите кандидати до конкурс, обявен със Заповед №РД-16-278/ 15.03.2017г., за заемане на длъжността  Главен експерт „КРДС“ в дирекция „Приходи, местни данъци и такси“  при Община Поморие

  1. Георги Тошев Дионисов
  2. Станислава Иванова Паксимова

 

Втори и трети етап на конкурса (писмен тест и интервю) ще се проведат на 11.04.2017 г. от 10.00 часа  в зала №1 в сградата на Община Поморие.

 

Директор дирекция „ПМДТ“ и председател на конкурсната комисия:

Щ. Неделчева /п/