03.04.2017

Съобщение за инвестиционно предложение от 03.04.2017 г.

СЪОБЩЕНИЕ 

Община Поморие съобщава на всички заинтересовани физически и юридически лица за постъпили уведомления за инвестиционно предложение по чл. 4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, за:

  1. „Изграждане на жилищна сграда в УПИ ХХV-298, кв.25 по плана на с. Гълъбец, община Поморие”, с възложител: Ана Димитрова Борисова.
  2. „Изготвяне на изменение на ПУП-ПРЗ на ПИ 35033.22.373 по КККР на гр. Каблешково, община Поморие”, с възложител: „Суси Евъргрийн Трейдинг Ко” ЕООД
  3. „Изготвяне на проект за изменение на ПУП-ПРЗ на ПИ 35033.501.387 по КККР на гр. Каблешково, (УПИ ХV-12, кв.3 по плана на гр.Каблешково), община Поморие”, с възложител: „Суси Евъргрийн Трейдинг Ко” ЕООД

 

Отдел УТООС

Община Поморие