31.03.2017

Обявление по ЗУТ на Заповед за премахване на билбордове № РД -16-204/ 23.02.2017 г.

ОБЯВЛЕНИЕ по ЗУТ

Община Поморие обявява на заинтересованите лица, че за обект: „Двустранен рекламно – информационен елемент /РИЕ/ тип „Пиза” с координатни точки х – 4649340,458 и у – 9597120,465, съгласно направено геодезическо заснемане на билборд, попадащ в ПИ 57491.509.37 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Поморие е издадена Заповед № РД–16 – 204/ 23.02.2017г. на Кмета на Община Поморие за нарушаване разпоредбите на чл. 57, ал. 1 и ал. 3 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/, във връзка с чл. 27, ал. 1 от Наредба  № 8 за рекламната и информационна дейност на територията на Община Поморие.

Със Заповед № РД–16 – 204/ 23.02.2017г. на Кмета на Община Поморие може да се запознаете в ст.25 на Община Поморие.

Настоящата заповед подлежи на обжалване по реда на чл.215 ЗУТ, чрез Община Поморие, в 14/ четиринадесет / дневен срок от съобщаването й пред  Административен съд – гр. Бургас.