31.03.2017

Обявление по ЗУТ на Заповед за премахване на билбордове № РД -16-203/ 23.02.2017 г.

ОБЯВЛЕНИЕ по ЗУТ

Община Поморие обявява на заинтересованите лица, че за обект: „Двустранен рекламно – информационен елемент /РИЕ/ тип „Пиза”, разположен върху позиция № 110 по одобрена схема”, находящ се в поземлен имот /ПИ/ с идентификатор № 57491.502.481 по КККР на гр. Поморие, представляващ урегулиран поземлен имот /УПИ/ I, кв. 73а по плана на гр. Поморие, обл. Бургас; с административен адрес: ул. „Солна”, гр. Поморие е издадена Заповед РД – 16 203/ 23.02.2017г. на Кмета на Община Поморие за нарушаване разпоредбите на чл. 57, ал. 1 и ал. 3 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/, във връзка с чл. 27, ал. 1 от Наредба  № 8 за рекламната и информационна дейност на територията на Община Поморие.

Със Заповед № РД–16 – 203/ 23.02.2017г. на Кмета на Община Поморие може да се запознаете в ст.25 на Община Поморие.

Настоящата заповед подлежи на обжалване по реда на чл.215 ЗУТ, чрез Община Поморие, в 14/ четиринадесет / дневен срок от съобщаването й пред  Административен съд – гр. Бургас.