31.03.2017

Oбявление по ЗУТ от 31.03.2017 г.

ОБЯВЛЕНИЕ по ЗУТ

Община Поморие обявява на  ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА, че за обект: „Плътна ограда”, частично ограждаща поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 57491.513.10 по Кадастрална карта и кадастрални регистри /КККР/ на гр. Поморие и частично реализирана в ПИ № 57491.13.587, представляващ полски път, публична общинска собственост, е съставен Констативен протокол от 13.02.2017 г. по чл. 196 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ от комисия, определена със Заповед № РД – 16 – 92 / 25.01.2017 г. на Кмета на Община Поморие, за обстоятелства по чл. 195, ал. 5 от ЗУТ

Със съдържанието на Констативния протокол може да се запознаете всеки вторник и четвъртък в часовете от 9:30 ч. до 12:00 ч. в стая № 25 в сградата на Община Поморие.

В 7 /седем/ дневен срок, считано от датата на обявяване на настоящото съобщение, можете и е желателно да изложите в писмен вид Вашето мнение, евентуални предложения и възражения относно изложеното в горецитирания протокол, арг. в чл. 196, ал. 2 от ЗУТ.