31.03.2017

Съобщение за инвестиционно предложение от 31.03.2017 г.

СЪОБЩЕНИЕ

Община Поморие съобщава на всички заинтересовани физически и юридически лица за постъпило Решение № БС-47-ПР/2017г. на Директора на РИОСВ-Бургас за преценяване необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение:„Създаване на 69,448 дка насаждения от киви, подпорна конструкция, противоградушкова защита, изграждане на ограда, закупуване на земеделска техника, изграждане на система за капково напояване и водовземане чрез два сондажа в ПИ № 007174, м. „Оранжериите”, землище на с.Порой, община Поморие, както и напояване от язовир „Бата”, с възложител: „Профит Икономикс” ЕООД. Решението е достъпно на интернет страницата на Регионалната инспекция по околна среда и водите гр. Бургас на адрес www.riosvbs.eu в Превантивна дейност/Решения за преценяване на необходимостта от ОВОС/Решение № БС-47-ПР/2017г.

Отдел УТООС

Община Поморие