29.03.2017

Съобщение за инвестиционно предложение от 29.03.2017 г.

СЪОБЩЕНИЕ

Община Поморие съобщава на всички заинтересовани физически и юридически лица за постъпило уведомление за инвестиционно предложение по чл. 4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, за: „Изграждане на склад за инвентар в ПИ 00833.5.187 по КККР на гр.Ахелой, местност „Пречиствателната”, община Поморие”, с възложител: Михаил Стефанов Михов и Велика Николова Савова.

Отдел УТООС

Община Поморие