29.03.2017

Съобщение 2 във връзка със Закона за опазване на околната среда

СЪОБЩЕНИЕ

Община Поморие съобщава, че във връзка с изискванията на чл.93, ал.1 от Закона за опазване на околната среда  и в изпълнение на чл.6, ал.9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда ( НУРИОВОС ),  е постъпила  информация съгласно Приложение 2 към чл.6 на Наредбата, за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение: „Изграждане на по една жилищна сграда в ПИ №002130 и ПИ № 002131, местност „Габарака”, землище на с. Александрово, община Поморие, както и изграждане на водовземно съоръжение – сондаж в ПИ №002130”, с възложител: Тодор Николов Апостолов.

     Съгласно изискванията на чл. 6, ал. 9 от НУРИОВОС заинтересованите лица могат да се запознаят с информацията и да внесат своите становища, мнения и/или възражения всеки работен ден в сградата на община Поморие, отдел „УТООС”, стая №22, в срок до 14 дни от датата на публикуване на настоящото съобщение.

Отдел  УТООС

Община Поморие