29.03.2017

Съобщение 1 във връзка със Закона за опазване на околната среда

СЪОБЩЕНИЕ

       Община Поморие съобщава, че във връзка с изискванията на чл.93, ал.1 от Закона за опазване на околната среда  и в изпълнение на чл.6, ал.9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда ( НУРИОВОС ), е постъпила  информация съгласно Приложение 2 към чл.6 на Наредбата, за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение: „Изграждане на водовземно съоръжение – тръбен кладенец, поставяне на резервоар и фотоволтаична система до 5 kW в ПИ 022205 по КВС на с.Каменар и изграждане на система за капково напояване на трайни насаждения в ПИ 022205 и 022204 по КВС на с.Каменар, местност „Гара Лъка”, община Поморие, обл. Бургас”, с възложител: ЗП „Анна Цветанова Крумова”

     Съгласно изискванията на чл. 6, ал. 9 от НУРИОВОС заинтересованите лица могат да се запознаят с информацията и да внесат своите становища, мнения и/или възражения всеки работен ден в сградата на община Поморие, отдел „УТООС”, стая №22, в срок до 14 дни от датата на публикуване на настоящото съобщение.

Отдел  УТООС

Община Поморие